1. അനുകാമം

    1. അവ്യ.
    2. ഇച്ഛപോലെ
    1. നാ.
    2. അനുരൂപമായ കാമം, യുക്തമായ ആഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക