1. അനുകാരി

    1. വി.
    2. അനുകരിക്കുന്ന, അനുസരിക്കുന്ന
    3. നടിക്കുന്ന, സദൃശമായിരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക