1. അനുകാര്യ

    1. വി.
    2. അനുകരിക്കത്തക്ക
    3. അഭിനയിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക