1. അനുകൂലി

    1. നാ.
    2. അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക