1. അനുകൂല

  1. നാ.
  2. വിശ്വാസ്യനായ ഭർത്താവ്, നായകന്മാർ നാലു വിധമുള്ളതിൽ ഒന്ന്. (ഒരുനായികയിൽ മാത്രം അനുരക്തൻ.)
 2. അനുകൂല1

  1. വി.
  2. ഹിതമായ, ഇഷ്ടമായ
  3. തീരത്തിനൊത്ത
  4. ചേർച്ചയുള്ള
  5. സ്നേഹമുള്ള
 3. അനുകൂല2

  1. നാ.
  2. ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാത്തവൾ
  3. ചെറിയദന്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക