1. അനുക്ത

  1. വി.
  2. പറയപ്പെടാത്ത
 2. അനുഗത

  1. വി.
  2. സാദൃശ്യമുള്ള
  3. പിന്തുടർന്ന
  4. ലബ്ധമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക