1. അനുക്രമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. അനുഗമിക്കുക, ക്രമമനുസരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക