1. അനുകൻ

    1. നാ.
    2. കാമുകൻ
  2. അനുഗൻ

    1. നാ.
    2. ഭൃത്യൻ, കൂട്ടുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക