1. അനുകർത്തവ്യ

    1. വി.
    2. അനുകരണീയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക