1. അനുകർമം

    1. നാ.
    2. പ്രധാനകർമത്തെ തുടർന്നുള്ള കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക