1. അനുകർഷിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പിടിച്ചുവലിക്കുക
    3. മന്ത്രംകൊണ്ടു വിളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക