1. അനുഖ്യാതി

    1. നാ.
    2. (ദൂരെനിന്നുള്ള) കാഴ്ച
    3. അറിയിപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക