1. അനുഗതവ്യാഖ്യാനം

    1. നാ.
    2. മൂലഗ്രന്ഥത്തെ പദം പ്രതി വിവരിച്ച് ഉപപത്തി കാണിക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക