1. അനുഗതി

  1. നാ.
  2. അനുകരണം
  3. പിന്നാലെ പോക്ക്, പിന്തുടർച്ച
  4. അനുമരണം
 2. അനുഗാദി

  1. നാ.
  2. ഏറ്റുചൊല്ലുന്നവൻ, ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക