1. അനുഗന്താവ്

    1. നാ.
    2. അനുഗമിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക