1. അനുഗമനം

    1. നാ.
    2. അനുകരണം
    3. പിന്തുടരൽ
    4. സതിയനുഷ്ഠിക്കൽ
    5. അനുസരിക്കൽ, യോജിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക