1. അനുഗമിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പിന്നാലെ പോകുക, പിന്തുടരുക
    1. നാ.
    2. അനുഗമനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക