1. അനുഗമ്യ

    1. വി.
    2. അനുഗമിക്കത്തക്ക, അനുകരിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക