1. അനുഗാനം

    1. നാ.
    2. പിൻപാട്ട്, ഏറ്റുപാടൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക