1. അനുഗാമീനൻ

    1. നാ.
    2. ഒത്തവണ്ണം നടക്കുന്നവൻ
  2. അനുകാമീനൻ

    1. നാ.
    2. ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക