1. അനുഗുണ

    1. വി.
    2. തുല്യഗുണമുള്ള, ചേർച്ചയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക