1. അനുഗ്രഹകാതര

    1. വി.
    2. അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ താത്പര്യമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക