1. അനുഗ്രഹിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. നന്മനേരുക, വരം കൊടുക്കുക, കനിയുക, പ്രസാദിക്കുക, പ്രീതികാണിക്കുക
    3. ദേവതാദികളുടെ ആവേശമുണ്ടാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക