1. അനുഗ്രാസകം

    1. -
    2. വായിൽ കൊള്ളുന്നത്ര (ചോറ് മുതലായവ).

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക