1. അനുചരണം

    1. നാ.
    2. പിന്തുടരൽ
  2. അനുച്ചാരണം

    1. നാ.
    2. ഉച്ചരിക്കായ്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക