1. അനുചരിതം

    1. നാ.
    2. അനുചരിക്കപ്പെട്ടത്, സഞ്ചാരം, നടപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക