1. അനുചാരകൻ

    1. നാ.
    2. അനുചാരി
  2. അനുചാരകൻ

    1. നാ.
    2. ഉച്ചരിക്കാത്തവൻ, ഉച്ചാരണത്തിൽ വാക്കോ അക്ഷരമോ വിട്ടുകളയുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക