1. അനുചിതാർഥം

    1. നാ.
    2. ഉചിതമല്ലാത്ത അർത്ഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക