1. അനുചിന്തനം

    1. നാ.
    2. ആവർത്തിച്ചുള്ള ചിന്ത, പര്യാലോചന
    3. ധ്യാനം, ഓർമിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക