1. അനുചിന്ത്യ

    1. അവ്യ.
    2. അനുചിന്തനം ചെയ്തിട്ട്
    1. വി.
    2. അനുചിന്തനം അർഹിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക