1. അനുച്ചാരണം

    1. നാ.
    2. ഉച്ചരിക്കായ്ക
  2. അനുചരണം

    1. നാ.
    2. പിന്തുടരൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക