1. അനുച്ഛിഷ്ട

    1. വി.
    2. ഉപയോഗിക്കപ്പെടാത്ത, പരിശുദ്ധമായ
    3. ശേഷിപ്പില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക