1. അനുച്യം

    1. -
    2. കട്ടിലിൻറെ ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള പലക.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക