1. അനുജിഘൃക്ഷ

    1. നാ.
    2. അനുഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള ഇച്ഛ
  2. അനുജിഘൃക്ഷു

    1. നാ.
    2. അനുജിഘൃക്ഷയുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക