1. അനുജ്ഞ

  1. നാ.
  2. അനുവാദം (അനുജ്ഞാനം)
  3. കൽപന, ആജ്ഞ
  4. യാത്രാനുമതി, വിട
  5. മാപ്പ്
  6. ഒരു അലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക