1. അനുജ്ഞാപനം

    1. നാ.
    2. അനുജ്ഞപ്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക