1. അനുതപിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പശ്ചാത്തപിക്കുക
    3. സഹതപിക്കുക, ദുഃഖിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക