1. അനുതപ്ത

    1. വി.
    2. ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചു ദുഃഖിച്ച
    3. ചൂടുപിടിപ്പിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക