1. അനുതരം

    1. നാ.
    2. കടത്തുകൂലി
    3. ചരക്ക്, കേവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക