1. അനുതാപി

    1. നാ.
    2. പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക