1. അനുതിലം

    1. അവ്യ.
    2. എള്ളുകീർമ്പോലെ, സൂക്ഷ്മമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക