1. അനുത്തരംഗ

    1. വി.
    2. ഉറച്ച
    3. തിരയടിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക