1. അനുത്സാഹം

    1. നാ.
    2. ഉത്സാഹമില്ലായ്മ
    3. പ്രയത്നമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക