1. അനുതർഷം, -തർഷണം

    1. നാ.
    2. ദാഹം
    3. മദ്യപാനം
    4. പാനപാത്രം
    5. ആഗ്രഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക