1. അനുദക

    1. വി.
    2. ജലമില്ലാത്ത
    3. ശ്രാദ്ധത്തിൽ നീരുകൊടുക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക