1. അനുദാര1

  1. വി.
  2. പിശുക്കുള്ള, ഔദാര്യമില്ലാത്ത
 2. അനുദാര2

  1. വി.
  2. നല്ല ഭാര്യയോടുകൂടിയ
  3. ദാരങ്ങളാൽ (ഭാര്യയാൽ) അനുഗമിക്കപ്പെട്ട
 3. അനുത്തര

  1. വി.
  2. ഉത്തമമായ
  3. പ്രധാനമായ
  4. മറുപടിപറയാത്ത, മൗനമായ
  5. തെക്കേദിക്കിലുള്ള
  6. കീഴ്ഭാഗത്തുള്ള
  7. ശ്രഷ്ഠമല്ലാത്ത
 4. അനുദര

  1. വി.
  2. മെലിഞ്ഞ, വയറില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക