1. അനുദിത

    1. വി.
    2. ഉദിക്കാത്ത
    3. ഉദയത്തിനുമുമ്പുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക