1. അനുദേശം

  1. നാ.
  2. കഴിഞ്ഞതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കൽ
  3. മുൻ നിയമത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രമാണം
  4. വഴികാണിക്കൽ, നിർദേശം, നിയോഗം
 2. അനുദിശം

  1. അവ്യ.
  2. ദിക്കുതോറും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക