1. അനുദ്ധത

    1. വി.
    2. അഹങ്കാരമില്ലാത്ത
    3. ഉയർത്തപ്പെടാത്ത
    4. മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക