1. അനുദ്ധരണം, -ഉദ്ധാരണം

    1. നാ.
    2. എടുത്തു ചേർക്കാതിരിക്കൽ, മാറ്റാതിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക